Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ασφαλιστικά μέτρα επιμέλειας, διατροφής και περιοριστικών μέτρων

  • Αντικείμενο: Οικογενειακό Δίκαιο
  • Έτος: 2022
  • Δικαστήριο: Μονομελές Πρωτοδικείο
  • Τόπος: Αθήνα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Στην συγκεκριμένη υπόθεση που χειρίστηκε με επιτυχία το γραφείο μας, το Δικαστήριο εκτός από την ανάθεση της επιμέλειας στην εντολέα μας και την επιδίκαση διατροφής, υποχρέωσε τον καθ’ ου σύζυγο ο οποίος επιδείκνυε παρενοχλητική συμπεριφορά σε βάρος της εντολέως μας να μην την πλησιάζει σε απόσταση 150 μέτρων πλην των ωρών παράδοσης/παραλαβής των ανηλίκων τέκνων τους, απειλούμενης σε βάρος του χρηματικής ποινής τριακοσίων (300) ευρώ και προσωπικής κράτησης ενός (1) μηνός για κάθε παραβίαση της απόφασης. Το Δικαστήριο επίσης κατά την κρίση του για το ύψος των εισοδημάτων του καθ’ ου πατέρα δεν δεσμεύτηκε κατά την κρίση του από την προσκομιζόμενες φορολογικές του δηλώσεις εφ’ όσον δεν προέκυπτε ότι έχουν ελεγχθεί.

Ακολουθούν εκτενή αποσπάσματα της απόφασης:

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
6975/2022

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή …………., Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίσθηκε κατόπιν κληρώσεως.


ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, χωρίς την σύμπραξη γραμματέα, για να δικάσει τις υποθέσεις:


ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Φέρονται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, κατά την ίδια ως άνω δικάσιμο (α) η ως άνω από 1-6-2022 (αρ. κατ. …………..) αίτηση για ανάθεση επιμελείας ανηλίκων τέκνων, επιδίκαση διατροφής και προσωρινής ρύθμισης κατάστασης και (β) η ως άνω από 29-6-2022 (αρ. κατ. ……….) αίτηση για ανάθεση επιμελείας των ιδίων ως άνω τέκνων και επικουρικά προσδιορισμού δικαιώματος επικοινωνίας με αυτά, οι οποίες πρέπει να συνεκδικασθούν, λόγω της πρόδηλης συνάφειας που υπάρχει μεταξύ τους.


Η αιτούσα, με την υπό κρίση από 1-6-2022 αίτηση, ζητεί, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση, α) να της ανατεθεί προσωρινά η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων της, που απέκτησε με τον καθ’ ου η αίτηση εν διαστάσει σύζυγό της, διότι αυτό επιβάλλεται από το αληθινό συμφέρον τους, μετά την οριστική διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης των γονέων του, β) να υποχρεωθεί προσωρινά ο καθ’ ου να τής καταβάλει για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων τους, ως συνεισφορά του, προσωρινή σε χρήμα διατροφή, το ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ για έκαστο των ανηλίκων τέκνων Π…… και Ν……. και συνολικά οκτακόσια (800) ευρώ, προκαταβολικά την πρώτη ημέρα κάθε μήνα και σε περίπτωση καθυστέρησης νομιμότοκα μέχρι την εξόφληση και γ) να απαγορευθεί στον καθ’ ού να προσεγγίζει την καθής σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και να απαγορευθεί στον καθ’ ου να προσεγγίζει την οικία της αιτούσας και τον χώρο εργασίας της, κατά τις ώρες 7.00 πμ έως 16.00 μμ τις καθημερινές και 12.00 έως 21.00 τα Σάββατα σε απόσταση μικρότερη των 150 μέτρων, με απειλή χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης σε βάρος του καθ’ ού για κάθε παράβαση, καθώς επίσης και να καταδικασθεί ο καθ’ ού στη δικαστική της δαπάνη. […]

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων X…… και Ψ…… , που εξετάσθηκαν στο ακροατήριο […] , πιθανολογούνται τα ακόλουθα ουσιώδη πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο θρησκευτικό γάμο στις xx-xx-xxxx , στον Ιερό Ναό……. του Δήμου , εντός του οποίου απέκτησαν δύο (2) τέκνα, τον Π……, και τον Ν……, . Η έγγαμη συμβίωσή τους δεν εξελίχθηκε ομαλά και διακόπηκε οριστικά από τον Φεβρουάριο του έτους 2022, οπότε και ο καθ’ου η αίτηση, ένεκα των έντονων προστριβών που είχαν δημιουργηθεί, αποχώρησε από τη συζυγική οικία. Τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων, από τη διακοπή της συμβίωσης και μέχρι σήμερα, διαμένουν με την μητέρα τους. Πιθανολογήθηκε ότι η διαμορφωθείσα κατάσταση διαμονής είναι προς το συμφέρον των τέκνων, ενώ δεν πιθανολογήθηκαν κάποια περιστατικά που κατατείνουν σε αλλαγή της διαμορφωθείσας αυτής κατάστασης.

Για τους λόγους αυτούς, δεν κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του τέκνου η αλλαγή της ως άνω διαμονής με τη μητέρα, στην οποία πρέπει να ανατεθεί η επιμέλεια προσωρινά, αλλά με τη μνεία ότι οι αποφάσεις για ζητήματα της υγείας τους, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα μόρφωσης και εκπαίδευσης, θα λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού (συνεπιμέλεια). Αναφορικά, όμως, προς την επιλογή σχολείου, η απόφαση αυτή ανατίθεται στη μητέρα, με την οποία θα διαμένει το τέκνο, ώστε να επιλεγεί σχολείο που ευρίσκεται εγγύς στην κατοικία τους. Η μητέρα ζητεί αποκλειστική άσκηση επιμέλειας από την ίδια, πλην όμως δεν πιθανολογείται ότι αυτό θα είναι προς το συμφέρον των τέκνων, αφού, στο διάστημα της διάστασης, οι διαφωνίες προέκυψαν κυρίως λόγω των προσωπικών διαφορών των διαδίκων, ενώ εξάλλου πιθανολογείται ότι ο πατέρας ενδιαφέρεται για την υγεία των τέκνων του, όπως επίσης και για τη μόρφωσή τους (εκμάθηση ξένων γλωσσών, δραστηριότητες). Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι υφίσταται επείγουσα περίπτωση να ρυθμιστεί η επικοινωνία του πατέρα με τα τέκνα του, κατά τον κατωτέρω αναφερόμενο τρόπο: 1) Κατά τις καθημερινές κάθε Δευτέρα και Τετάρτη επί δύο ώρες από ώρα 16:00 έως ώρα 18:00, 2) Κάθε δεύτερο Παρασκευο- Σαββατοκύριακο, από Παρασκευή και ώρα 16.00 έως Κυριακή και ώρα 18.00, 3) Κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και Νέου Έτους εναλλάξ κατ’ έτος και ειδικότερα, α) το ένα έτος από ώρα 12:00 μ.μ. της 23ηξ Δεκεμβρίου μέχρι ώρα 18:00 της 31ηξ Δεκεμβρίου και β) το άλλο έτος από ώρα 12:00 μ.μ. της 31ης Δεκεμβρίου μέχρι ώρα 18:00 της Τ15 Ιανουάριου. 4) Κατά τις εορτές του Πάσχα εναλλάξ κατ’ έτος και ειδικότερα, α) το ένα έτος από ώρα 12:00 μ. μ. της Μεγάλης Δευτέρας μέχρι ώρα 12:00μμ της Δευτέρας του Πάσχα, και β) το άλλο έτος από ώρα 12:00 μ.μ της Δευτέρας του Πάσχα μέχρι ώρα 18:00 της Κυριακής του Θωμά. 5) Κατά τις θερινές διακοπές επί 25 συνεχόμενες ημέρες τον μήνα Ιούλιο του έτους 2023 και κατά τα επόμενα έτη επί 25 συνεχόμενες ημέρες τον Ιούλιο εναλλάξ με τον Αύγουστο . Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις τα ανήλικα τέκνα θα παραλαμβάνονται από τον πατέρα από την είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει η μητέρα τους, η οποία υποχρεώνεται να τα παραδίδες κατά τα προαναφερόμενα εναρκτήρια χρονικά σημεία, στον πατέρα, ο οποίος, αντιστοίχως, υποχρεούται να τα επαναφέρει στην είσοδο της πολυκατοικίας της μητέρας τους, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω καταληκτικά χρονικά σημεία. Η προαναφερόμενη υπό στοιχείο 1 και 2 επικοινωνία δεν θα ισχύει στις παραπάνω περιπτώσεις υπό στοιχεία 3,4 και 5, δηλαδή κατά τη διάρκεια των εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα, καθώς και κατά την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών κάθε έτους. Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι τα τέκνα των διαδίκων στερούνται οποιασδήποτε περιουσίας και εισοδήματος από οποιαδήποτε πηγή και λόγω της ηλικίας τους δεν μπορεί να γίνει λόγος για εργασία τους. Συνεπώς έχουν δικαίωμα διατροφής σε χρήμα έναντι των γονέων τους, οι οποίοι ενέχονται ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνάμεις. Ο πατέρας πιθανολογείται ότι έχει μηνιαία εισοδήματα ύψους 2000€ από την εργασία του ως οδηγού ιδιόκτητου ταξί, δραστηριοποιούμενος κυρίως σε δρομολόγια αεροδρομίου αλλά και σε νομούς εκτός Αττικής. Τα εμφανιζόμενα στις φορολογικές του δηλώσεις έσοδα του 20ΧΧ συντάχθηκαν βάσει των δηλώσεων του ιδίου, που δεν προκύπτει ότι έχουν ελεγχθεί (ΕφΠειρ 749/2014 ΝΟΜΟΣ, ΕφΔωδ 10/2011 ΝΟΜΟΣ, ΕφΘεσ 286/2001 Αρμ 2001/923), με συνέπεια να μην δεσμεύουν το Δικαστήριο (ΑΠ 1330/2011 ΝΟΜΟΣ). Περιουσία ικανή να αποφέρει προσόδους ή εισοδήματα από οποιαδήποτε άλλη πηγή δεν πιθανολογήθηκε ότι έχει, οι δε ανάγκες του, όπως έχουν διαμορφωθεί μετά τη διακοπή της συμβίωσης, αφορούν γενικά έξοδα διαβίωσης προσώπου της ηλικίας του, ενώ δεν βαρύνεται με την διατροφή άλλου προσώπου εκτός των ανηλίκων του. Η μητέρα από την εργασία της, ως ιδιωτική υπάλληλος στο σούπερ μάρκετ ΧΧΧΧ έχει καθαρά μηνιαία έσοδα εξ € 860. Περιουσία ικανή να αποφέρει προσόδους ή εισοδήματα από οποιαδήποτε άλλη πηγή δεν πιθανολογήθηκε ότι έχει, οι δε ανάγκες της, όπως έχουν διαμορφωθεί μετά τη διακοπή της συμβίωσης, αφορούν γενικά έξοδα διαβίωσης προσώπου της ηλικίας της, ενώ δεν βαρύνεται με την διατροφή άλλου προσώπου εκτός των ανηλίκων τέκνων της. Με βάση τις προαναφερόμενες οικονομικές δυνατότητες των διαδίκων, οι μηνιαίες ανάγκες των ανηλίκων τέκνων ηλικίας σήμερα 7 και 4 ετών, αντιστοίχως, όπως προκύπτουν από τις συνθήκες ζωής τους και ανταποκρίνονται στα απαραίτητα έξοδα για τη διατροφή, ένδυση, εκπαίδευση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ψυχαγωγία τους, συμμετοχή τους στις δαπάνες λειτουργίας της οικογενειακής στέγης, στην οποία κατοικούν με τη μητέρα τους, είναι εκείνες του μέσου όρου των παιδιών της ηλικίας τους και πιθανολογείται ότι ανέρχονται περίπου στο ποσό των ευρώ μηνιαίος για έκαστο και συνολικά στο ποσό των 700,00 ευρώ Με τα δεδομένα αυτά, ο καθ’ ου πατέρας πρέπει να μετέχει στην ανάλογη διατροφή του, με το ποσό των 250 ευρώ, για έκαστο τέκνο και συνολικά και για τα δύο τέκνα στο ποσό των 500 ευρώ, ενώ κατά το υπόλοιπο συμμετέχει στην διατροφή τους και η αιτούσα μητέρα τους, με την προσφορά της προσωπικής της εργασίας.

Τέλος, πιθανολογείται ότι υπήρξε εριστική συμπεριφορά του καθ’ ού στην αιτούσα με αποστολή υβριστικών μηνυμάτων και παρενόχλησή της – μετά τη διάσταση- στην οικία της και στον χώρο εργασίας της και συνεπώς υφίσταται πεδίο να απαγορευθεί στον τελευταίο να προσεγγίζει την αντίδικό του στην εργασία της κατά τις ώρες που εργάζεται ήτοι κατά τις ώρες 7.00 πμ έως 16.00 μμ τις καθημερινές και 12.00 έως 21.00 τα Σάββατα και στην οικία της σε απόσταση μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων, εκτός από τις ημέρες και ώρες παραλαβής/παράδοσης του τέκνου.
Κατόπιν τούτων και δεδομένου ότι υφίσταται επείγουσα περίπτωση, πρέπει εν μέρει δεκτές οι αιτήσεις και 1) να ανατεθεί προσωρινά στη αιτούσα μητέρα η επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων σύμφωνα με το διατακτικό, 2) να ρυθμιστεί προσωρινά η επικοινωνία του πατέρα με το ανήλικο τέκνο του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο διατακτικό της παρούσας, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα στο σκεπτικό, απειλουμένης χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης σε βάρος της καθ’ ής για κάθε περίπτωση παραβίασης της απόφασης, 3) να υποχρεωθεί προσωρινά ο καθ’ ού να καταβάλει στην αιτούσα μητέρα, για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων τους, ως συνεισφορά του σε διατροφή σε χρήμα μηνιαίος, από την επίδοση της αίτησης, εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός, το ποσό των ευρώ 250 ευρώ, για έκαστο τέκνο και συνολικά και για τα δύο τέκνα στο ποσό των 500 ευρώ και 3) Να υποχρεωθεί ο καθ’ ού να μην προσεγγίζει την αιτούσα στην εργασία της, κατά τις ώρες που εργάζεται, κατά τα προαναφερθέντα και στην οικία της σε απόσταση μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων, εκτός από τις ημέρες και ώρες παραλαβής/παράδοσης του τέκνου, απειλουμένης χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης σε βάρος του καθ’ου για κάθε περίπτωση παραβίασης της απόφασης. Τέλος, πρέπει να συμψηφιστούν τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων στο σύνολό τους, λόγω της σχέσης τους ως συζύγων (άρθρο 179 ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ τις από 1-6-2022 (αρ. κατ. ………..) και από 29-6- 2022 (αρ. κατ. …….) αιτήσεις, αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει αυτές.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ προσωρινά την άσκηση της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων, στην αιτούσα μητέρα τους, με τη μνεία ότι οι αποφάσεις για ζητήματα της υγείας τους, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα μόρφωσης και εκπαίδευσης, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού (συνεπιμέλεια). Αναφορικά, όμως προς την επιλογή σχολείου, η απόφαση αυτή ανατίθεται στη μητέρα, με την οποία θα διαμένει το τέκνο, ώστε να επιλεγεί σχολείο που ευρίσκεται εγγύς στην κατοικία τους.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του αιτούντος πατέρα με τα ως άνω ανήλικα τέκνα ως εξής:) Κατά τις καθημερινές κάθε Δευτέρα και Τετάρτη επί δύο ώρες από ώρα 16:00 έως ώρα 18:00, 2) Κάθε δεύτερο Παρασκευο- Σαββατοκύριακο, από Παρασκευή και ώρα 16.00 έως Κυριακή και ώρα 18.00, 3) Κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και Νέου Έτους εναλλάξ κατ’ έτος και ειδικότερα, α) το ένα έτος από ώρα 12:00 μ.μ. της 23ης Δεκεμβρίου μέχρι ώρα 18:00 της 31ης Δεκεμβρίου και β) το άλλο έτος από ώρα 12:00 μ.μ. της 31ηζ Δεκεμβρίου μέχρι ώρα 18:00 της 7^ Ιανουάριου. 4) Κατά τις εορτές του Πάσχα εναλλάξ κατ’ έτος και ειδικότερα, α) το ένα έτος από ώρα 12:00 μ. μ. της Μεγάλης Δευτέρας μέχρι ώρα 12:00μμ της Δευτέρα του Πάσχα, και β) το άλλο έτος από ώρα 12:00 μ.μ της Δευτέρας του Πάσχα μέχρι ώρα 18:00 της Κυριακής του Θωμά. 5) Κατά τις θερινές διακοπές επί 25 συνεχόμενες ημέρες τον μήνα Ιούλιο του έτους 2023 και κατά τα επόμενα έτη επί 25 συνεχόμενες ημέρες τον Ιούλιο εναλλάξ με τον Αύγουστο . Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις τα ανήλικα τέκνα θα παραλαμβάνονται από τον πατέρα από την είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει η μητέρα τους, η οποία υποχρεώνεται να τα παραδίδει, κατά τα προαναφερόμενα εναρκτήρια χρονικά σημεία, στον πατέρα, ο οποίος αντιστοίχως, υποχρεούται να τα επαναφέρει στην είσοδο της πολυκατοικίας της μητέρας τους κατά τα οριζόμενα ανωτέρω καταληκτικά χρονικά σημεία. Η προαναφερόμενη υπό στοιχείο 1 και 2 επικοινωνία δεν θα ισχύει στις παραπάνω περιπτώσεις υπό στοιχεία 3,4 και 5, δηλαδή κατά τη διάρκεια των εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα, καθώς και κατά την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών κάθε έτους, απειλουμένης σε βάρος της καθ’ης χρηματικής ποινής τριακοσίων (300) ευρώ και προσωπικής κράτησης ενός (1) μηνός για κάθε παράβαση της διάταξης αυτής.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον καθ’ ου πατέρα, να καταβάλει προσωρινά στην αιτούσα μητέρα, για λογαριασμό των ανωτέρω ανηλίκων τέκνων τους, ως συμμετοχή του σε χρήμα στην προσωρινή διατροφή τους, εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός, το ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, για έκαστο τέκνο και συνολικά και για τα δύο τέκνα το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση καταβολής κάθε μηνιαίας δόσης μέχρι εξοφλήσεως.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον καθ’ ού να μην προσεγγίζει την αιτούσα, στην εργασία της κατά τις ώρες που εργάζεται ήτοι κατά τις ώρες 7.00 πμ έως 16.00 μμ τις καθημερινές και έως 21.00 τα Σάββατα και στην οικία της σε απόσταση μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων, εκτός από τις ημέρες και ώρες παραλαβής/παράδοσης του τέκνου, απειλουμένης σε βάρος του χρηματικής ποινής τριακοσίων (300) ευρώ και προσωπικής κράτησης ενός (1) μηνός για κάθε παράβαση της διάταξης αυτής.

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα στο σύνολό τους μεταξύ των διαδίκων.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, στο ακροατήριό του και σε έκτακτη δημόσια αυτού συνεδρίαση την ……….