Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Τα αυτοκινητιστικά ατυχήματα μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικούς τραυματισμούς που μπορεί να χρειαστούν χρόνια για να επουλωθούν και σε πολλές περιπτώσεις τα θύματα δεν αναρρώνουν ποτέ πλήρως. Ένας δικηγόρος για τροχαία ατυχήματα βοηθά τα θύματα να διεκδικήσουν τις αξιώσεις τους για σωματικές βλάβες, υλικές φθορές και την ενδεχόμενη ηθική βλάβη που έχουν υποστεί. Το δικηγορικό μας γραφείο, διαθέτοντας πολύχρονη εμπειρία διαθέτει έμπειρους εξειδικευμένους δικηγόρους που μπορούν να χειριστούν την υπόθεση σας με στόχο τη διεκδίκηση της μέγιστης δυνατής αποζημίωσης.

Ποιες είναι οι ζημίες και οι σωματικές βλάβες που μπορεί να βοηθήσει να διεκδικηθούν ένας εξειδικευμένος δικηγόρος για τροχαία ατυχήματα;

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η εύρεση κάποιας συμβιβαστικής λύσης και η υπόθεση προχωρήσει δικαστικά τότε με την αγωγή που θα κατατεθεί δύναται να διεκδικηθούν τα εξής:

Αποζημίωση για υλικές ζημίες:

 • Δαπάνες επισκευής του οχήματος. Το ύψος της αποζημίωσης θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην αξία του οχήματος κατά το χρόνο της καταστροφής. Όπως έχει κρίνει και η νομολογία, επί καταστροφής πράγματος, η θετική ζημία και το διαφέρον που αντιστοιχεί σ’ αυτή είναι υπολογιστέα με βάση την αξία του πραγματικού, στην κατάσταση που βρισκόταν κατά τον χρόνο της καταστροφής και όχι με τη δαπάνη η οποία απαιτείται για την απόκτηση καινούργιου πράγματος, γιατί αλλιώς ο ζημιωθείς θα αποκόμιζε και ωφέλεια, πράγμα το οποίο θα ήταν και αντίθετο προς την έννοια του διαφέροντος και τη διέπουσα αυτό γενική αρχή της αποκαταστάσεως του δανειστή στην προηγουμένη του ζημιογόνου γεγονότος κατάσταση. (ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 1034/2018).
 • Αποζημίωση σε περίπτωση πλήρους καταστροφής. Αυτή η λύση προκρίνεται όταν το κόστος επισκευής του οχήματος υπερβαίνει την αξία του. Δικαιούχος στην περίπτωση αυτή αποζημίωσης είναι αποκλειστικά ο κύριος του οχήματος (ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 801/2021).
 • Δαπάνες μεταφοράς οχήματος.
 • Δαπάνες μίσθωσης άλλου οχήματος.
 • Αποζημίωση λόγω μείωσης εμπορικής αξίας του οχήματος (ΜΠρΑθ 634/2020).
 • Διαφυγόντα κέρδη.

Αποζημίωση για σωματικές βλάβες:

 • Δαπάνες νοσηλείας. Αυτές νοούνται ως οι δαπάνες που είναι αναγκαίες για τη σωτηρία και την αποκατάσταση της υγείας του παθόντος (φάρμακα, αμοιβή ιατρού, νοσοκομείου κ.ά). και έτσι με κριτήριο την αναγκαιότητα ή όχι πραγματοποίησης της δαπάνης θα υποχρεωθεί ή όχι ο υπόχρεος σε αποζημίωση να καταβάλει τη συγκεκριμένη δαπάνη ως οφειλόμενη ζημία (ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 1543/2017).
 • Δαπάνες βελτιωμένης διατροφής. Για το ορισμένο του αιτήματος αυτού τα δικαστήρια έχουν κρίνει πως πρέπει να στοιχειοθετείται συγκεκριμένα σε τι συνίσταται η βελτιωμένη διατροφή και σε τι διαφοροποιείται από την συνηθισμένη δίαιτα ενός ανθρώπου (πχ με προσκόμιση ιατρικού εγγράφου) αλλιώς ελλοχεύει κίνδυνος το αίτημα να απορριφθεί ως αβάσιμο (ΜονΕφΠατρών 50/2020).
 • Δαπάνες αποκλειστικής νοσοκόμας. Σε αυτή την κατηγορία μπορούν να υπαχθούν και τα έξοδα διατροφής συγγενικού προσώπου το οποίο εκτελεί ουσιαστικά αυτά τα καθήκοντα (πχ σύζυγος που φροντίζει τον παθόντα σε κέντρο αποκατάστασης και αναγκαστικά πραγματοποιεί έξοδα που δεν θα έκανε σε άλλη περίπτωση, βλ. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 1543/2017).
 • Διαφυγόντα κέρδη λόγω απώλειας εισοδήματος. Η έννοια του διαφυγόντος κέρδους έχει αναλυθεί από την νομολογία, σύμφωνα με την οποία προβλεπομένη αποζημίωση περιλαμβάνει τη μείωση της περιουσίας του δανειστή (θετική ζημία), καθώς και το διαφυγόν κέρδος, εκείνο δηλαδή που προσδοκά κανείς με πιθανότητα σύμφωνα με τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων ή τις ειδικές περιστάσεις και ιδίως τα προπαρασκευαστικά μέτρα, που έχουν ληφθεί (ΑΠ 1364/2013, ΑΠ 83/2002). […] Αποθετική ζημία ή διαφυγόν κέρδος είναι η μη επαύξηση της περιουσίας του ζημιωθέντος λόγω του ζημιογόνου γεγονότος, η οποία (επαύξηση) θα επερχόταν με πιθανότητα, σύμφωνα με τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων (ΑΠ 1364/2013 ΑΠ 1221/ 2001). Δηλαδή, το διαφυγόν κέρδος αποτελεί μέγεθος που προσδιορίζεται μόνο υποθετικά. Είναι το κέρδος που θα αποκομιζόταν, αν δεν είχε επέλθει το ζημιογόνο γεγονός (ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 1064/2022).
 • Αποκατάσταση μελλοντικών βλαβών.

Αποζημίωση για ηθική βλάβη και ψυχική οδύνη:

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος που έχει επέλθει τραυματισμός, ο παθών εκτός της αποζημίωσης για σωματικές βλάβες δικαιούται και αποζημίωση για ηθική βλάβη. Η ηθική βλάβη είναι μία άυλη μορφή ζημίας που επέρχεται στον εσωτερικό κόσμο του παθόντος ως αποτέλεσμα της επιζήμιας συμπεριφοράς σε βάρος του. Το ύψος της καθορίζεται ελεύθερα από το Δικαστήριο. Το τελευταίο τηρώντας πάντοτε την αρχή της αναλογικότητας αποτιμά ελεύθερα το ύψος της. Κριτήρια που μπορεί να επηρεάσουν την κρίση του μπορεί να είναι το μέγεθος της βλάβης ή η περιουσιακή κατάσταση των εμπλεκόμενων μερών.

Στην περίπτωση που επήλθε θάνατος ως αποτέλεσμα του τροχαίου ατυχήματος, τα κοντινά πρόσωπα του θανόντος δικαιούνται και αυτά αποζημίωση για την ηθική βλάβη που υπέστησαν. Η συγκεκριμένη μορφή ηθικής βλάβης αποκαλείται ψυχική οδύνη.

Πως μπορεί να βοηθήσει ένας εξειδικευμένος δικηγόρος για τροχαία ατυχήματα;

Ένας εξειδικευμένος δικηγόρος για τροχαία ατυχήματα θα αναλάβει μεταξύ άλλων:

 • Την διεξαγωγή έρευνας, τη συλλογή των απαραίτητων εγγράφων (πχ αστυνομικές και ιατρικές εκθέσεις) και την ανάλυση των συνθηκών που έλαβε χώρα το ατύχημα προκειμένου να αποδειχθεί η υπαιτιότητα του υπεύθυνου οδηγού.
 • Την προετοιμασία της κατάθεσης σας ενώπιον των αστυνομικών αρχών (στην περίπτωση σωματικής βλάβης) καθώς και των καταθέσεων των μαρτύρων.
 • Την επικοινωνία και διαπραγμάτευση με τις ασφαλιστικές εταιρίες και τους δικηγόρους της άλλης πλευράς.
 • Την σύνταξη και κατάθεση αγωγής ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου καθώς και την προετοιμασία του σχετικού φακέλου, στην περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή κάποια συμβιβαστική λύση που να καλύπτει τις ανάγκες σας.

Το γραφείο μας έχοντας χειριστεί μέσα στα χρόνια λειτουργίας του πολλές υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων, αναλαμβάνει με υπευθυνότητα υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων εξασφαλίζοντας δικαστικά και εξώδικα την μεγιστοποίηση των πιθανοτήτων για την λήψη δίκαιης αποζημίωσης για όλες τις ζημίες που τυχόν έχουν υποστεί οι εντολείς μας ώστε να αφήσουν αυτό δυσάρεστο γεγονός πίσω τους.