Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Η δήλωση ακινήτου στο Κτηματολόγιο είναι η μία απαραίτητη διαδικασία που οφείλουν να ακολουθήσουν όλοι όσοι διαθέτουν κάποιο δικαίωμα επί ακινήτου (πχ κυριότητα, επικαρπία, δουλεία, προσημείωση υποθήκης) στην χώρα. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε πράξη που αφορά ακίνητο (πχ αγοραπωλησία, γονική παροχή κλπ).

Τι γίνεται αν δεν δηλωθεί ακίνητο στο Κτηματολόγιο;

Οι συνέπειες για έναν δικαιούχο που δεν θα δηλώσει το δικαίωμα του επί ακινήτου είναι αρκετά δυσμενείς και κυμαίνονται από τσουχτερά πρόστιμα έως και απώλεια του δικαιώματός του.

Ειδικότερα:

 1. Επιβολή προστίμου από 300 έως 2.000 ευρώ. Σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία τα πρόστιμα στους δικαιούχους θα αρχίσουν να επιβάλλονται στα τέλη του 2024.
 2. Αδυναμία για οποιαδήποτε πράξη μεταβίβασης του ακινήτου.
 3. Περιέλευση ακινήτου στο δημόσιο. Σύμφωνα με τον νόμο μόλις οριστικοποιηθούν οι πρώτες κτηματολογικές εγγραφές, τα ακίνητα που δεν δηλώθηκαν θεωρούνται ως αγνώστου ιδιοκτήτη και περιέρχονται στο δημόσιο.

Ποιος υποβάλει την δήλωση ακινήτου στο Κτηματολόγιο;

Υπόχρεο σε δήλωση είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο. Υπόχρεοι επίσης είναι και οι διαχειριστές ξένης περιουσίας (πχ ο σύνδικος πτώχευσης).

Συγκεκριμένα την δήλωση μπορούν να υποβάλουν:

 • Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου (ή ο δικαιούχος του εμπράγματος δικαιώματος εν γένει).
 • Ο νόμιμος πληρεξούσιος του δικαιούχου (δυνάμει γενικού ή ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου).
 • Τρίτο πρόσωπο για λογαριασμό του δικαιούχου με απλή εξουσιοδότηση. Δεν απαιτείται γνήσιο υπογραφής.
 • Ο νόμιμος εκπρόσωπος αν ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο.
 • Αν ο δικαιούχος είναι ανήλικος, η δήλωση υποβάλλεται από τους γονείς που ασκούν την γονική μέριμνα (ή τον γονέα αν την ασκεί μόνος/η).
 • Ο δικαστικός συμπαραστάτης για λογαριασμό συμπαραστατούμενου.

Που υποβάλλεται και τι δικαιολογητικά χρειάζεται για δήλωση ακινήτου στο Κτηματολόγιο;

Η δήλωση υποβάλλεται στο κατά τόπον αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης (δείτε εδώ ανάλογα την περιοχή που ανήκετε το γραφείο που πρέπει να απευθυνθείτε).

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν είναι τα εξής:

Δικαιολογητικά που προσκομίζονται σε όλες τις περιπτώσεις που δηλώνεται δικαίωμα κυριότητας και δουλείας:

 • Το έντυπο Δ1 αν δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο και δηλώνεται δικαίωμα κυριότητας ή δουλείας επί ακινήτου. Το έντυπο Δ2 αν ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο.
 • Απλό φωτοαντίγραφο της ταυτότητας ή του εγγράφου ταυτοποίησης (πχ διαβατήριο) του δικαιούχου.
 • Αποδεικτικό ΑΦΜ (πχ εκκαθαριστικό εφορίας ή λογαριασμός).
 • Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο αν υποβάλει τρίτο πρόσωπο για λογαριασμό του δικαιούχου.
 • Νομιμοποιητικά έγγραφα αν ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο.

Δικαιολογητικά που προσκομίζονται αν δηλώνεται δικαίωμα σε ακίνητο από συμβόλαιο:

 • Απλό αντίγραφο του τίτλου κτήσης (συμβόλαιο) ή των τίτλων κτήσης αν το δικαίωμα έχει αποκτηθεί με πολλαπλά συμβόλαια. Αν τα συμβόλαια έχουν χαθεί μπορούν είτε να ζητηθούν από τον Συμβολαιογράφο που τα συνέταξε είτε να βρεθούν κατόπιν ελέγχου στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο.
 • Απλό αντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής του τίτλου κτήσης στο Υποθηκοφυλακείο.
 • Προσδιορισμός της θέσης του ακινήτου. Aν υπάρχει τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες προσκομίζεται αυτό. Αν δεν υπάρχει είναι εφικτή η προσκόμιση της προσεγγιστικής θέσης του ακινήτου μέσω της ειδικής εφαρμογής που διαθέτουν τα κατά τόπους γραφεία Κτηματογράφησης.

Αν δηλώνεται δικαίωμα από έκτακτη χρησικτησία:

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσκομιστούν έγγραφα που αποδεικνύουν την 20ετή αδιάλειπτη νομή του δικαιούχου.

Αν υπάρχει Ε9 εικοσαετίας προσκομίζεται αυτό.

Αν δεν υπάρχει Ε9 εικοσαετίας, τότε προσκομίζονται άλλα έγγραφα όπως λογαριασμοί ρεύματος, ένορκες βεβαιώσεις κλπ. Χρειάζεται επίσης και τοπογραφικό διάγραμμα για τον εντοπισμό του ακινήτου.

Αν δηλώνεται δικαίωμα από κληρονομιά χωρίς να έχει γίνει αποδοχή

Για να δηλωθεί κληρονομικό δικαίωμα στο Κτηματολόγιο δεν είναι απαραίτητο να έχει πραγματοποιηθεί αποδοχή κληρονομιάς. Είναι μια διαδικασία ωστόσο που θα πρέπει να γίνει σε μελλοντικό χρόνο ειδικά αν υπάρχει πρόθεση περεταίρω μεταβίβασης του σχετικού ακινήτου.

Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται:

 • Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του κληρονομούμενου.
 • Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών (αν η κληρονομιά έχει επέλθει εξ αδιαθέτου).
 • Αντίγραφο του τίτλου κτήσεως του κληρονομούμενου.
 • Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς.
 • Πιστοποιητικό διαθηκών.
 • Σε περίπτωση ύπαρξης διαθήκης, πρακτικό δημοσίευσης της από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο. Αν έχει κηρυχθεί κύρια προσκομίζεται και η σχετική δικαστική απόφαση.

Αν δηλώνεται εμπράγματη ασφάλεια:

 • Το έντυπο Δ2 συμπληρωμένο.
 • Η πράξη από την οποία προκύπτει η εμπράγματη ασφάλεια (πχ δικαστική απόφαση ή διαταγή πληρωμής).

Το γραφείο μας διαθέτοντας πολύχρονη εμπειρία στο δίκαιο των ακινήτων αναλαμβάνει με υπευθυνότητα την σύνταξη των σχετικών εντύπων και την συλλογή των απαραίτητων εκ του νόμου δικαιολογητικών που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση ώστε η δήλωση των δικαιωμάτων σας στο Κτηματολόγιο να γίνει με ασφάλεια. Κάτι που θα σας εξασφαλίσει την αποφυγή κόπου και εξόδων μελλοντικά κατά την ανάρτηση των κτηματολογικών εγγραφών.